Statut

FUNDACJI LUDZI AKTYWNYCH FIZYCZNIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.    Fundacja pod nazwą: Fundacja Ludzi Aktywnych Fizycznie, dalej zwana Fundacją.
2.    Fundacja może używać skróconej nazwy Fundacja LAF.
3.    Fundację powołuje się na czas nieokreślony.

§2

1.    Terenem działań Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2.    Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadzi również działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3.    Siedzibą Fundacji jest miejscowość Skórzewo gm. Dopiewo pow. poznański.

§3

1.    Fundacja posiada osobowość prawną.
2.    Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Sportu i Turystyki.

§4

Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudnić pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone.

§5

1.    Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę.
2.    Fundacja na pieczęci może używać skróconej nazwy Fundacja LAF.

§6

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

§7

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji, prowadzących działalność niepozostającą w sprzeczności z jej celami.

§8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA FUNDACJI

§9

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju aktywności fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym w szczególności:

1.    Działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu,
2.    Działalność na rzecz promocji i popierania aktywnego stylu życia,
3.    Wdrażanie nowatorskich metod i form podnoszenia poziomu sprawności fizycznej ludzi w różnym okresie życia,
4.    Edukacja przez wspieranie postaw prozdrowotnych,
5.    Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.    Organizowanie imprez sportowych i różnych form aktywności fizycznej, w tym rekreacji i  rehabilitacji ruchowej dla ludzi w różnym okresie życia,
2.    Współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie organizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz  zajęć sportowych,
3.    Zapobieganie patologiom społecznym poprzez stwarzanie zainteresowań aktywnymi formami wypoczynku,
4.    Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i prosportowej,
5.    Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych,
6.    Wspieranie osób promujących aktywny i prospołeczny styl życia,
7.    Prowadzenie: warsztatów, szkoleń, kursów, obozów, półkolonii, rajdów, wycieczek, wykładów, konferencji, imprez edukacyjnych i sportowych, akcji społecznych, pokazów, projekcji filmowych, konkursów, rożnych form aktywności fizycznej dla dzieci, młodzieży i osób starszych,
8.    Wspieranie działań na rzecz tolerancji i integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych,
9.    Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym i mediami,
10. Współpracę z: nauczycielami, pedagogami, psychologami, animatorami, wolontariuszami oraz trenerami, instruktorami i sędziami z różnych dyscyplin sportowych,
11. Prowadzenie działalności wydawniczej z zakresu kultury fizycznej z różnych dyscyplin sportowych, poprzez wydawanie materiałów szkoleniowych, poradników i biuletynów informacyjnych,
12. Utworzenie ośrodka informacji w formie strony internetowej Fundacji,
13. Wspieranie w realizowaniu zamierzeń edukacyjnych oraz prosportowych osób podnoszących kwalifikacje i swój rozwój zawodowy.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

1.    Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1200,00 zł. (jeden tysiąc dwieście złotych), w tym 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) przeznaczone na działalność gospodarczą a kwotę 200,00 zł (dwieście złotych) na pozostałe cele.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1.    Darowizn, spadków, zapisów,
2.    Dotacji, subwencji oraz grantów,
3.    Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4.    Dochodów z majątku Fundacji,
5.    Odsetek bankowych,
6.    Uczestnictwa w realizacji przedsięwzięć zgodnych z celami Fundacji,
7.    Innych źródeł uznanych za dopuszczalne przez przepisy obowiązującego prawa.

§ 13

Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną.

§ 14

1.    Fundacja do realizacji swych statutowych celów może prowadzić działalność gospodarczą wg. ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
2.    Fundacja może prowadzić następującą działalność gospodarczą:
a)    pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z,
b)    pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
c)    pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z,
d)    pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z,
e)    działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z,
f)     działalności obiektów kulturalnych – PKD 90.04.Z,
g)    działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD 96.04.Z,
h)   działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 96.09.Z,
i)     działalność w zakresie informacji turystycznej – PKD 79.90.B,
j)      działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – PKD 79.90.A,
k)    działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 94.99.Z,
l)     reklama – PKD 73.11.Z,
m)  pozostałe zakwaterowanie – PKD 55.90.Z,
n)   pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 88.10.Z,
o)    pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 88.99.Z.

§ 15

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich działań statutowych Fundacji jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

WŁADZE FUNDACJI

§16

1.    Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§17

1.    Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 2 do 3 osób i jest powoływany na okres 3 lat przez Fundatorów.
2.    Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
3.    Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorów następuje w przypadku:
a)     złożenia rezygnacji,
b)     podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
c)      choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
d)     niespełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
e)     nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
f)       istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 18

Pracami Zarządu kieruje Prezes powołany przez Fundatorów.

§ 19

1.    Zarząd kieruje działalnością Fundacji.
2.    Zarząd działa według regulaminu.

§ 20

Zarząd Fundacji:

1.    Reprezentuje ją na zewnątrz,
2.    Opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy  Fundacji,
3.    Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
4.    Sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
5.    Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
6.    Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
7.    Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
8.    Podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
9.    Występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
10. Powołuje kierowników i zatwierdza regulamin organizacyjny imprez realizujących cele statutowe Fundacji.

§ 21

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, a także do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Fundacji.

§ 22

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.

§ 23

Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 24

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swych funkcji na podstawie umowy o pracę lub innej umowy o charakterze cywilnoprawnym i pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 25

1.    Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.
2.    Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów.
3.    Fundacja może zatrudnić wolontariuszy. Warunki świadczenia pracy przez wolontariuszy określa porozumienie między Fundacją  a wolontariuszami oraz właściwe przepisy prawne.
ZMIANA STATUTU

§ 26

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. Zmiany statutu mogą dotyczyć realizacji celów, dla których Fundacja została ustalona i określona w akcie założycielskim.

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 27

1.    Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych umową obu fundacji.
2.    Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3.    Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 28

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 29

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji.